Bez kategorii

Szkolenie praktyczne instalatorów klimatyzacji

SZKOLENIE TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE Z ZAKRESU MONTAŻU / SERWISU KLIMATYZATORÓW TYPU SPLIT
1. ORGANIZATOR : „AWAX” Sp. z o.o. w Szczecinku 78-400 Szczecinek, ul. Koszalińska 85 NIP: 673 176 50 39 Nr wpisu : RIS 2.32/00123/2016 UDT FGAZ-S/27/0005/16
2. Termin szkolenia: 07-08. Luty 2019r. [czwartek/ piątek] od godz. 800
3. Warunki uczestnictwa: ◙ zgłoszenie pisemne, ◙ wpłata opłaty 1 600,00 zł (netto) plus podatek VAT 23% na konto: Idea Bank 70195000012006043069460002, (w terminie 5 dni przed terminem szkolenia)* * – organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku braku odpowiedniej ilości uczestników, ◙ ukończone 18 lat (pełnoletniość). 4. Szkolenie odbędzie się w obiektach „Awax” Sp. z o.o. w Szczecinku.
5. Kursant po zakończeniu szkolenia otrzyma „Branżowy Certyfikat „ ukończenia szkolenia wydany prze Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji.
6. Organizator szkolenia zapewnia: – materiały szkoleniowe i eksploatacyjne , – bar kawowy w trakcie trwania szkolenia oraz obiad w każdym dniu szkolenia.
Uwaga: noclegi i pozostałe wyżywienie kursant zapewnia sobie we własnym zakresie [ możemy pomóc w organizacji !].
7. Program szkolenia:
A . ZAJĘCIA TEORETYCZNE [3 godz.]
1. Czynniki chłodnicze 1.1 Właściwości i podział czynników 1.2 Schemat klasyfikacyjny i terminologiczny naturalnych i syntetycznych czynników chłodniczych 1.3 Właściwości fizyczne niektórych czynników chłodniczych 1.4 Zastosowanie czynników chłodniczych
B. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE [13 godz.] – z elementami teorii
1. Elementy instalacji klimatyzacyjnych, zasady dobrego montażu, odzysk czynnika chłodniczego 1.1 Montaż instalacji klimatyzacyjnej, 1.1.1 Ogólne zasady montażu, 1.1.2 Montaż skraplaczy, parowników i przewodów rurowych, 1.1.3 Test szczelności, 1.1.4 Suszenie instalacji, 1.1.5 Napełnienie czynnikiem, 1.1.6 Dodawanie oleju, 1.2 Uruchomienie urządzenia klimatyzacyjnego- typowe niedomagania urządzeń Klimatyzacyjnych, 1.3 Urządzenia do odzysku czynnika chłodniczego, 1.4 Omówienie i diagnoza błędów klimatyzatorów ( Lennox; Gree; Midea; Inwertor; Samsung; LG ), 1.5 Dobór odpowiedniego klimatyzatora do pomieszczenia.
2. WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANE PRZY SERWISIE URZĄDZEŃ:
- wykonanie próby ciśnieniowej, – zastosowanie pompy próżniowej, stacji odzysku, pompy próżniowej, wagi pomiarowej, – kontrola szczelności wg. (WE) nr 1516/2007 wybór metody a) bezpośredniej, b) pośredniej, – podłączanie i odłączanie manometrów pomiarowych i przewodów przy minimalnym poziomie emisji, – opróżnianie i napełnianie butli z czynnikiem chłodniczym w fazie ciekłej lub gazowej, – zastosowanie zestawu do odzysku czynnika chłodniczego ( wybór metody odzysku), – uruchomienie i wyłączenie poszczególnych komponentów instalacji, sporządzenie raportu o ich stanie , – dokonanie oceny poprawności działania, wprowadzenie danych do dokumentacji (karty: ewidencja czynności wykonywanych przez certyfikowany personel , karta w CRO) urządzenia, – montaż jednostki wewnętrznej oraz zewnętrznej, – symulacja awarii urządzenia, – lutowanie twarde, – połączenia rozłączne.
Firma „Awax” Sp. z o.o. w Szczecinku ma wieloletnia praktykę (działamy w branży od 1985 r.) w realizacji montaży, napraw i konserwacji urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz prowadzeniu szkoleń. Wiedza i umiejętności wykładowców to suma doświadczenia z własnych realizacji firmy oraz prowadzonych od lat szkoleń. Zakres szkolenia i sposób jego prowadzenia opieramy na własny doświadczeniach praktycznych i wiedzy nabytej w procesie nauczania (szkolenia) już ponad tysiąca kursantów. Obecna inicjatywa jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na tego typu szkolenie zgłaszane przez wielu uczestników szkoleń f- gazowych.

kontakt tel/943741853, kom.606878124 , awax.klima@poczta.fm

Prezes Zarządu Spółki (-) Władysław Urbański

EGZAMIN DODATKOWY F-Gazy

W związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy o fluorowanych gazach cieplarnianych wprowadzających nowe wymagania w kwestii certyfikacji

firma AWAX organizuje szkolenia i egzaminy dodatkowe dla osób serwisujących agregaty chłodnicze w samochodach ciężarowych i przyczepach chłodniach.

Wymóg powyższy wprowadza m.in. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1) z dnia 11 października 2017 r.
w sprawie dodatkowego egzaminu wymaganego w odniesieniu do agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni2)

Terminy szkoleń i egzaminów znajdują się w zakładce F-GAZY-SZKOLENIA

Opłaty za szkolenie,egzamin wydanie zaświadczenia,wydanie duplikatu

Koszt szkolenia F-GAZY 865 zł. netto,koszt egzaminu 300 zł. netto więcej w zakładce F-Gazy -szkolenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Koszt szkolenia z autoklimatyzacji zakończonego wydaniem zaświadczenia – 490 zł. netto

Koszt wydania duplikatu      – 50 zł. netto

SERWIS CHŁODNICTWO i KLIMATYZACJA

Firma AWAX Sp.z o.o oferuje pełen zakres usług w zakresie sprzedaży,montażu i serwisu urządzeń chłodniczych,klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.

Posiadamy wszelkie wymagane prawem certyfikaty natomiast kwalifikacje pracowników pozwalają na podjęcie się i profesjonalne wykonanie każdego zadania.

Serwisujemy m.in. urządzenia chłodnicze w dużych marketach jak Auchan oraz systemy klimatyzacji od najmniejszych splitów do agregatów wody lodowej.

W naszej ofercie znajduje się również serwis klimatyzacji w pojazdach silnikowych ,.

Działamy na rynku od 1985 roku,posiadamy najnowocześniejsze wyposażenie co umożliwia nam wykonywanie skomplikowanych zadań,w tym ekspertyz i audytów

instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Od 2016 roku posiadamy akredytację UDT do prowadzenia szkoleń w zakresie certyfikacji personalnych F-Gazy.

Wykonujemy również okresowe kontrole urzadzeń stosowanych w serwisach np. detektorów nieszczelności ,manometrów itp.

W swojej działalności przykładamy wielka wagę do ochrony środowiska,posiadamy procedury omożliwiajace prowadzenie prac na najwyższym poziomie.Budynek

SZKOLENIA F-GAZY

PROMOCJA -865ZŁ.SZKOLENIE,300 ZŁ.EGZAMIN                                                                         Firma AWAX Sp.z o.o. prowadzi szkolenia przygotowujące do egzaminów na uzyskanie certyfikatu personalnego dla osób zajmujących się serwisem urządzeń chłodniczych,klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz autoklimatyzacji.

Szkolenia prowadzone są w Grodzisku Mazowieckim ul.Żwirki i Wigury 6 oraz w Szczecinku ul.Koszalińska 85

Certyfikaty personelu wymagane są zgodnie z „USTAWĄ z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych”:

Przypominamy,że osoby serwisujące klimatyzację w niektórych pojazdach silnikowych mają obowiązek posiadać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dotyczy to jednak jedynie pojazdów kategorii M1 oraz kategorii N1 o masie odniesienia nieprzekraczającej 1305 kg, przy czym przez masę odniesienia należy rozumieć masę własną pojazdu powiększoną o 100 kg. Wymienione kategorie określone są w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.), a więc wymagania ustawy dotyczą pojazdów do przewozu osób, mające nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy (M1) oraz pojazdów zaprojektowanych i wykonanych do przewozu ładunków i mających maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 t (N1) ) i masę odniesienia nieprzekraczającą 1305 kg, za masę odniesienia należy rozumieć masę własną pojazdu powiększoną o 100 kg.

Osoby serwisujące inne pojazdy,np samochody ciężarowe,autobusy,maszyny rolnicze maja obowiązek posiadania pełnego certyfikatu F-Gazy.

Szczegółowe informacje na temat szkoleń i egzaminów znajduja sie w zakładkach AC-szkolenia,oraz F-Gazy -szkolenia.

Szkolenia w AWAX ie

Z przyjemnością informuję,że w dniu 27.01 firma AWAX Sp.z o.o. została pozytywnie zweryfikowana przez UDT i uzyskała uprawnienia do przeprowadzania szkoleń zgodnie z art. 27 ust.1-3, ustawy dnia 15 maja 2015r. (Dz. U. 2015, poz.881), o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych,

Firma AWAX Sp.z o.o. została również jednostką prowadzącą szkolenia w zakresie odzysku substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych i uprawnioną do wydawania zaświadczeń o odbytym szkoleniu w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 307/2008, zwaną dalej jednostką wydającą zaświadczenia spełniającą wymagania określone w art. 37 ust. 2 ustawy dnia 15 maja 2015r. (Dz. U. 2015, poz.881), o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

Ponadto w dniu 28.01 Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa I Klimatyzacji w Szczecinko uzyskało status jednostki oceniającej personel,a co za tym idzie nabyło prawo do przeprowadzania egzaminów dla osób ubiegających się o certyfikat dla personelu.

Zgodnie z art. 20 ww. ustawy personel powinien posiadać odpowiedni certyfikat dla personelu.

1. W przypadku stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane, jeżeli wykonuje następujące czynności:

kontrolę szczelności urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości 3 kg lub większej oraz urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości 6 kg lub większej, w hermetycznie zamkniętych systemach, które są jako takie oznakowane;
odzysk;
instalację (instalowanie);
konserwację lub serwisowanie,

o których mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 303/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 92 z 03.04.2008, str. 3), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) nr 303/2008”.

Nowość! Obsługa samochodów z czynnikiem 1234 yf

Serwisujemy także samochody z czynnikiem chłodniczym 1234 yf. Serdecznie zapraszamy na przegląd klimatyzacji!

Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty!

11136170_933759280008231_3807605145310265531_o (Kopiowanie)

Dni otwarte

Zapraszamy na dni otwarte 25 maja 2013 r. Darmowe sprawdzenie poprawności działania Twojej auto – klimatyzacji, sprawdzenie szczelności układu. Ponadto doradzimy jak dbać o klimatyzacje w Twoim samochodzie. Przyjedz i dowiedz się więcej. Zapraszamy od 9:00 do 14:00!!!

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że z dniem 5.10.2012 r. firma AWAX Sp. z o.o. w Szczecinku została wpisana na listę Ministra Gospodarki podmiotów uprawnionych do przeprowadzania szkoleń oraz egzaminów w zakresie substancji kontrolowanych – świadectwa kwalifikacji – zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. O substancjach zubażających warstwę ozonową (Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1263 ze zm.)

Link do strony Ministerstwa Gospodarki

Menu pionowe

Szukaj

Kategorie